Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní strana Obchodní podmínky
 1. Všeobecná ustanovení, Smlouva o zprostředkování

1.1. Provozovatelem internetové galerie Lunzo.cz je společnost LUNZO s.r.o., IČO: 066 67 678, se sídlem: Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen „Provozovatel“). Která zprostředkovává zájemcům (Kupujícím) obchody s Prodávajícími.

Prodávajícím je obchodní či výrobní firma v zahraničí, tj. zejména v Číně, Hong Kongu a Singapuru (dále jen ,,Dodavatel").

1.2. Níže uvedené podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Provozovatelem v internetové nákupní galerii Lunzo.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.3. Provozovatel zprostředkovává Kupujícím nákup zboží od Dodavatelů, t.j. objedná za ně zboží u dodavatele a zaplatí za ně kupní cenu, popřípadě zboží reklamuje, to vše za níže uvedených podmínek. 

1.4. Provozovatel uzavírá s Kupujícím smlouvu o zprostředkování (dále také jen „Smlouva“), a to odesláním a zaplacením závazné objednávky na internetové galerii Provozovatele. Po uzavření smlouvy Provozovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Kupujícího a na jeho účet.

1.5. Kupní smlouva na vybrané zboží v nákupní galerii vzniká mezi Kupujícím a Dodavatelem, nikoliv mezi Provozovatelem a Kupujícím.

 

 1. Výběr zboží, uzavření zprostředkovatelské smlouvy

2.1. Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách internetové galerie Lunzo.cz. U každého zboží je uveden jeho název, popis, částka představující součet odměny za zprostředkování a kupní ceny za zboží od Dodavatele a popřípadě další doplňující informace.

2.2. Výběr zboží k objednání Kupující provádí jeho vložením do košíku. Odesláním výběru zboží uzavírá Kupující s Provozovatelem smlouvu o zprostředkování a dává Provozovateli pokyn k objednání zboží u Dodavatele.

2.3. Za výběr zboží odpovídá Kupující.

2.4. Po výběru zboží Kupující prostřednictvím elektronické pošty obdrží od Provozovatele potvrzení o přijetí výběru zboží s označením předmětu smlouvy, s uvedením částky představující součet odměny za zprostředkování a kupní ceny za zboží od Dodavatele a platební pokyny pro její uhrazení pro platbu převodem nebo vložením na účet Provozovatele. Okamžikem, kdy je Provozovateli doručen výběr zboží Kupujícím, je smlouva uzavřena.

2.5. Odesláním výběru zboží Kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami užití, a že s nimi souhlasí.

2.6. Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínka je úhrada částky představující součet odměny za zprostředkování a kupní ceny za zboží od Dodavatele. Kupující tak skládá na účet Provozovatele zálohu ve výši předmětné částky a jakmile Provozovatel ověří, že je zboží dostupné u Dodavatele, použije složenou zálohu na úhradu kupní ceny zboží od Dodavatele a své odměny za zprostředkování. V případě nedostupnosti zboží vrátí Provozovatel na žádost Kupujícího složenou zálohu celou zpět.

2.7. Na žádost Kupujícího zašle Provozovatel Kupujícímu v elektronické podobě fakturu, ve které mimo jiné vyčíslí svoji odměnu za zprostředkování a kupní cenu ze zboží od Dodavatele. Kupující pro tento případ souhlasí se zasláním faktury elektronickou cestou na emailovou adresu, kterou Provozovateli za tímto účelem sdělí.

2.8. Veškeré kurzové ztráty vzniklé při zprostředkování nákupu zboží jdou k tíži Provozovatele.

 

 1. Částka k úhradě, způsob platby

3.1. U každého zboží v internetové galerii Provozovatele je uvedena částka, která představuje součet odměny za zprostředkování a kupní ceny za zboží od Dodavatele, ve které jsou zahrnuty i náklady na dopravu. Částka uvedená u zboží je pro Kupujícího konečná bez ohledu na kupní cenu zboží od Dodavatele a Provozovatel ji garantuje bez ohledu na výši své odměny za zprostředkování, kromě výjimky specifikované v bodě 3.2. tohoto článku.

3.2. Provozovatel nemůže garantovat konečnou částku představující součet odměny za zprostředkování a kupní ceny za zboží od Dodavatele u objednávek v celkové hodnotě vyšší 150 EUR, neboť u těchto objednávek může dojít k celnímu projednání zboží. 

3.3. Částka představující součet odměny za zprostředkování a kupní ceny za zboží od Dodavatele (resp. záloha na ni) se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet Provozovatele předem nebo jinou nabízenou online platební metodou. Předmětná částka se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet Provozovatele, tímto momentem se objednávka Kupujícího stává pro něj závaznou. Za služby Provozovatele není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů sídlících převážně v zahraničí, tj. Číně, Hong Kongu a Singapuru.

 

 1. Dodání zboží

4.1. Dodavatel zasílá zboží zpravidla do 25 dní od doručení objednávky Provozovatelem Dodavateli. Objednávkou se pro účely tohoto Článku rozumí doručení výběru zboží Kupujícím Provozovateli a současné zaplacení částky představující součet odměny za zprostředkování a kupní ceny za zboží od Dodavatele na účet Provozovatele. Provozovatel objedná za Kupujícího zboží maximálně do deseti pracovních dní od učinění takové objednávky. Běžná doba dodání je 5 - 20 dní od učinění objednávky. Dodací lhůta se může prodloužit vlivem Dodavatele podle období v roce (státní svátky, Vánoce apod.). Provozovatel na požádání sdělí Kupujícímu termín odeslání zboží Dodavatelem.

4.2. V některých případech se může stát, že zboží není doručeno Kupujícím ani v běžné době dodání. Z tohoto důvodu Provozovatel garantuje Kupujícím, že pokud jim zboží nebude doručeno do 120 dní od učinění objednávky dle bodu 4.1., může Kupující požádat Provozovatele o vrácení peněz v plné výši nebo o opětovné objednání zboží od Dodavatele. Provozovatel v takovém případě vrací peníze na bankovní účet Kupujícího, které mu Kupující za tímto účelem sdělí.

4.3. Pokud Kupující obdrží objednané zboží od Dodavatele poté, co mu byly již peníze vráceny zpět, je povinen takové zboží ve lhůtě 30 dnů vydat Provozovateli nebo v této lhůtě zaslat Provozovateli vrácené peníze zpět.

 

 1. Další ustanovení

5.1. České návody nejsou standardně dodávány se zbožím. Pokud bude mít Provozovatel k dispozici český či anglický návod v elektronické podobě, poskytne jej na požádání Kupujícímu.

5.2. Kupující žádá Provozovatele, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě, ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Provozovatel tímto sděluje Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

5.3. Provozovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavatele ke Kupujícímu a to ve prospěch Kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

5.4. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

5.5. Odměna Provozovatele je zahrnuta v částce u zboží uvedené v nákupní galerii Provozovatele.

5.6. Provozovatel se zavazuje pro případ platně učiněného odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy s Dodavatelem zprostředkovat Kupujícímu u Dodavatele refundaci kupní ceny. V případě odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy s Dodavatelem, je Kupující povinen ve lhůtě do 5 dní od platného odstoupení sdělit Provozovateli sledovací číslo zásilky, kterou bylo Kupujícím zboží, dodané na základě zprostředkované kupní smlouvy, zasláno zpět Dodavateli. Marným uplynutím této lhůty nárok Kupujícího na zprostředkování refundace ze strany Provozovatele zaniká. Spolu se zprostředkováním refundace kupní ceny od Dodavatele Provozovatel vrátí Kupujícímu dobrovolně vždy i inkasovanou odměnu za zprostředkovaní tohoto zboží (bez ohledu na nemožnost Kupujícího odstoupit od Smlouvy).

 

 1. Reklamace

6.1. Provozovatel se zavazuje řešit reklamace svých služeb (nedodání zboží, prodleva s dodáním zboží či dodání jiného zboží).

6.2. Provozovatel neodpovídá za jakost a kvalitu zboží ani za soulad zboží s ČSN či evropskými normami.

6.3. Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za vadu zboží či za škodu způsobenou vadou zboží) řeší Kupující samostatně přímo s Dodavatelem zboží.

6.4. Pokud Kupující požádá, Provozovatel vyřídí reklamaci zboží za Kupujícího u Dodavatele za těchto podmínek:

 1. a) od dodání zboží neuplynula lhůta delší než 14 dní,
 2. b) reklamované zboží je ve čtrnáctidenní lhůtě dodáno své provozovně v ČR,
 3. c) zboží určené k reklamaci nesmí nést znaky použití.
6.5 Provozovatel respektuje pravidla ohledně práv a povinností vyplývajících z vadného plnění, jenž se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

 1. Zánik a změna smlouvy

7.1. Zjistí-li Provozovatel dodatečně, tj. po prvotním ověření dostupnosti zboží s pozitivním výsledkem (bod 2.6), že Kupujícím objednané zboží Dodavatel nemá na skladě, nabídne Kupujícímu zboží alternativní (bude-li takové k dispozici) a nebude-li Kupujícím odsouhlaseno, vrátí celkovou částku na účet Kupujícího a objednávku zruší.

7.2. Zprostředkovatel vrací peníze na bankovní účet Kupujícího, který mu Kupující za tímto účelem sdělí. 

 

 1. Ochrana osobních údajů

8.1 Zpracování osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Principy zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu, který je dostupný zde.

 

 1. Volba práva, řešení sporů

9.1.  Vzájemné spory mezi Kupujícím a Provozovatelem mohou být řešeny před obecnými soudy nebo mimosoudním řešením spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 26.5.2023